БУЛАТС (Business Language Testing Service) е меѓународно признат испит на Одделот за сертифицирање на англиски јазик при Универзитетот Кембриџ наменет за компании, организации и високо образовни институции. Обезбедува брза и сигурна проверка на јазичните вештини на поединци или групи на вработени или студенти. 

Наменет е да го утврди нивото на познавање на јазикот за вработени кои користат англиски во нивната работа и за студенти и вработени кои се дел од курсеви или програми за обука каде познавањето англиски јазик е важен елемент на образовните програми.

Тестот има два дела: читање и слушање и трае околу 85 минути.

Датуми, надоместоци и локации

Тестот БУЛАТС се полага во просторите на Британски совет (Бул. Гоце Делчев 6, 1000 Скопје, во зградата на Националната и универзитетска библиотека). Датумите за полагање се објавени на системот за пријавување. 

Уплатата од 2600 денари треба да се направи во рок од 2 дена од пријавувањето. Британски совет го задржува правото да го откаже кандидатот доколку не се изврши уплата во предвидениот рок. 

Уплатата може да се направи на 2 начина:

- во банка на жиро сметка на Британски совет (300000001838574 во Комерцијална банка), 

- онлајн со картичка при процесот на пријавување.

Доколку не сте во можност да дојдете на денот на полагање заради оправдани причини (здравствени причини) може да ве префрлиме во следната сесија (доколку сеуште има слободни места) за што треба да доставите и медицинска белешка. Доколку се откажувате од полагањето, може да ви се вратат 80% од уплатените средства, по доставување на медицинска белешка во рок од 5 дена од полагањето.

Пријавување за БУЛАТС

Пријавувањето за тестот е онлајн

Подготовка за БУЛАТС

Нема посебни материјали за подготовка за тестот. Како изгледа тестот, може да се провери на веб страницата на БУЛАТС.

БУЛАТС резултати

Резултатите се добиваат веднаш по полагањето и се изразени во бодови и ниво во однос на Јазичната рамка на Советот на Европа (ЦЕФР).

Ниво Level A1* A2/ALTE1 B1/ALTE2 B2/ALTE3 C1/ALTE4 C2/ALTE5
Бодови 0-19 20-39 40-59 60-74 75-89 90-100

* Во A1 нивото се вклучени и оние кандидати кои се стремат кон A1 ниво.