Exam candidates talk about Bulats image

Тестот БУЛАТС ќе биде укинат од страна на Одделот за сертифицирање на англиски јазик при Универзитетот Кембриџ и заменет со тестот Лингваскил.

БУЛАТС (Business Language Testing Service) е меѓународно признат испит на Одделот за сертифицирање на англиски јазик при Универзитетот Кембриџ наменет за компании, организации и високо образовни институции. Обезбедува брза и сигурна проверка на јазичните вештини на поединци или групи на вработени или студенти. 

Наменет е да го утврди нивото на познавање на јазикот за вработени кои користат англиски во нивната работа и за студенти и вработени кои се дел од курсеви или програми за обука каде познавањето англиски јазик е важен елемент на образовните програми.

Тестот има два дела: читање и слушање и трае околу 85 минути.

ПОПЛАКИ И ПРИЈАВА НА НЕПРАВИЛНОСТИ НА ИСПИТ

 Ако кандидатот има некоја забелешка на начинот на одржување на испитот, мора веднаш по завршувањето на испитот да го контактира одговорното лице. Сите задоцнети поплаки нема да бидат земени во предвид. Ако кандидатот забележи некои неправилности на испитот, потребно е веднаш да ги пријави после испитот – ве молиме да го користите документот на крајот од оваа страница. 

Пријавување за БУЛАТС

Датумите за полагање се објавени на интернет-системот за пријавување. Пријавувањето е онлајн

Префрлување од една во друга сесија како и повраток на средства, не е дозволено освен од здравствени причини за што треба да ни доставите скенирана медицинска белешка и пополнет образец на е-пошта во рок од 2 дена од денот на полагањето.

Образец за поместување на тест и барање за повраток на средства.

Подготовка за БУЛАТС

Може да проверите како изгледа тестот на веб страницата на БУЛАТС, со користење на следнава лозинка: DEMBULE1 (која ќе ви биде испратена преку е-пошта по вашето регистрирање).

Подготвителни материјали за БУЛАТС може да се најдат на: www.cambridgeenglish.org/exams/bulats/preparation/.

Исто така може да ги користите и нашите бесплатни електронски ресурси за учење на англискиот јазик: www.britishcouncil.mk/english/online.

На денот на тестот

Потребно е да дојдете во просториите на Британски совет барем 15 мин пред закажаниот термин и да понесете со себе важечка легитимација (исклучиво лична карта или пасош кои не треба да бидат оштетени или лепени). Тестот трае околу 85 мин.

БУЛАТС резултати

Резултатите се издаваат веднаш по полагањето, освен за кандидатите кои се пријавиле во последен момент и во тој случај резултатот ќе го добијат наредниот ден. Резултатите се изразени според долната табела на бодови и нивоа од Европската јазичната рамка на Советот на Европа.

Ниво Бодови
Под A1 0 – 9
A1 10 - 19
A2/ALTE1 20 – 39
B1/ALTE2 40 – 59
B2/ALTE3 60 – 74
C1/ALTE4 75 – 89
C2/ALTE5 90 – 100

Во случај на загубен или оштетен сертификат можете да побарате копија со пополнување на прикачениот формулар и уплата од 300 денари на нашата жиро сметка 300000001838574 во Комерцијална банка, со назнака „Копија од БУЛАТС сертификат“.

Образец за копија од БУЛАТС сертификат.