Овој видеоматеријал ги објаснува аспектите на лексиката и фондот на зборови коишто се земаат предвид при оценувањето на тестот за зборување на ИЕЛТС, а вклучуваат колокација, конотација, користење поретки зборови, односно изрази, и парафразирање. Дадени се и предлози за тоа на кој начин може да вежбате за да ја подобрите вашата лексика и фондот на зборови.