Овој видеоматеријал ги објаснува аспектите на изговарањето коишто ќе бидат земени предвид при оценувањето на тестот за зборување на ИЕЛТС, вклучувајќи го нагласувањето на зборовите, нагласувањето во реченицата, интонацијата и групирањето. Исто така, дадени се и предлози за тоа на кој начин може да вежбате и да го подобрите изговорот додека зборувате англиски.