Новости

Јакнење на доживотното учење

Дознајте повеќе за модернизацијата на системот за стручно образование и обука и образованието на возрасните.