Најновата Виртуелна изложба на PlayUK е официјално отворена. Упатете се на www.PlayUKHub.com за да се дружите, да истражувате и да се информирате за сите настани и програми на PlayUK 20/21.

Додекаизданиетона PlayUK 20/21 еречисизавршено, заденесимамеуштеедноголемозавршноизвестување, атоаедекавиртуелниотпросторзаизложбина PlayUK еофицијално отворен.PlayUK Hub епросторзавиртуелниизложбиидружбакој им оддава почит наситеинспиративниразговори, идеииработакоибеаделод PlayUK 20/21 вопоследнитешестмесеци.

ДизајнотнаовојсосемановдигиталенпросторзаизложбиприпаѓанаилустраторотидизајнерАнџела Јанковиќдодека пакАндрејЈагар,сопомошнаMozilla Hubs исоподдршкаодДушицаКошарациЕдинРамиќ, е заслужен за изработката.ВизијатанаАнџелазаизложбатабешесмела, шаренаишпекулативнаиинспириранаодархитектонскитестиловиштојаопкружуваатвоБелград.Тукаможетедавидитеделоднејзинатаконцептнауметностипрвичнитеидеизапросторот.

Одденесможетедагопосетитенашиотхабидагоистражувате,самиилисопријателите.Дојдете вособитенаглавниотхаб,опуштетесевокатчетозаразговорииинформирајтесезаголемиотизложбеннастанна PlayUK штосеодржана 24 мартинакојсосвоиговорисепретставијаЕдФир (Mediatonic), ДајанаДимовска (NapNok Games), ИванНотароширеддругиводечкикреативцизавидеоигриодцелиотЗападенБалканиВеликаБританија.

Прекупорталитенахаботможетедасетелепортиратедосателитскитестаницикадештоможетедагипогледнетеситедесетразговориштосеодржаавосалонитена PlayUK последнивешестмесециилидасезапознаетесоменториранитеучесницина PlayUK идадознаетеповеќезанивнатаработаиидеи.

PlayUK еплатформанаБританскиотсоветштојаподдржувакреативноставодигиталнатауметност, нудипристапдоновивештиниизнаењаијазајакнуваинтеракцијатапомеѓууметностаитехнологијата.ПлатформатасоздавановиврскипомеѓупрактичаритенаразличнидигиталнидисциплинииуметностиодВеликаБританијаиземјитеодЗападенБалкан.

Додекаминатитеверзиина PlayUK сеодржуваавоживо, порадипандемијатана Covid 19, PlayUK 20/21 стана„целоснодигитално“онлајниздание.Одоктомври 2020 домарт 2021 година, програматабешедомаќиннасеријана настани со стручниговорницивонашиотонлајнсалон на интервал од две недели, иницирашесосемановапрограмазаменторствоштообединигрупаод 20 практичаризавидеоигрииемитувашезавршенизложбеннастанвоживо.

Имблагодарименасителуѓе, одговорницидоводителинанастани, менториименторираниучесници, дизајнериипрограмери, коигоподдржуваа PlayUK воизминатитешестмесециигоовозможијацелиот настан.

За да го посeтите хабот на PlayUK, упатете се на www.PlayUKHub.com!