Извонредниот портал на Образовната и Тренинг Фондација претставува вредна колеција на ресурси од различни сектори  за едукаторите. Од областа на едукација за претпријатијата тој нуди вредни гледишта и практични ресурси за вградување на успешно образование за претпријатија и претприемништво.

Помошни линкови:

Преземете ја Брошурата за претпријатија.

Побарајте помош за контекстуализација на предметот или стручното подрачје за вклучување специфични активности и сценарија.

Симнете ресурси за поддршка на клучни претприемнички активности, вклучувајќи активности за давање идеи, соочување со предизвици: купување ресурси, планирање на проекти, создавање нови идеи, и разбирање на и менаџирање со ризикот.