Овен ни образложи како некои од најновите промени со кои се соочија колеџите во Обединетото Кралство имаа влијание и врз неговото работење и ни укажува на чекорите кои можеме да ги преземаме во насока на справување со нив. 

Конкретно тука, Овен дава одлични совети наменети за други раководители на наставни програми кои можеби исто така се соочуваат со предизвици во нивната работа.