Во ова издание ќе го истражуваме гласот на учениците од стручното образование. Продолжете да читате за инспирации, студии на случај и ресурси.

Корисни ресурси од Велика Британија

Низа практични ресурси кои ќе им помогнат на организациите да ги отпочнат иницијативите за вклучување на гласот на ученикот ви се бесплатно достапни на интернет. Vocational Education Exchange на едно место собра некои од најдобрите примери од Велика Британија.

Студии на случај од Велика Британија: ги слушаме учениците

Со помош на едно истражување кое го спроведоа група универзитети од Велика Британија, направивме компилација на три студии на случај кои покажуваат низа приоди кои се преземени за да се слушне гласот на студентите.