Овој месец Vocational Education Exchange се фокусира на иновации во наставната програма: идејата да се оди напред, да се прават промени, да се прилагодува на технологијата, а учениците да останат заинтересирани, вклучени и инспирирани. Имаме студии на случај за иновативни пристапи кон образованието, водачи за редизајнирање на наставната програма, бесплатни ресурси и многу повеќе.