Прво е Пат Карваљо кој започнува со давање одговор на едно многу широко прашање во врска со стручното образование и вештините: Кои се најголемите предизвици со кои се соочуваме?

Во второто видео, Пат споделува со нас некои решенија кои ги има имплементирано Хероу Колеџот за справување со тие предизвици, со акцент на важноста од партнерства и соработка.