Темата за овој број е соработка со работодавачите. Имаме примери за иницијативи од Обединетото кралство што покажуваат како работодавачите и понудувачите на обука можат ефективно да работат заедно, да ја подобрат продуктивноста и да обезбедат вредно искуство во кариерата за младите.

Пишуваме и за новите квалификации на Т-ниво за лица што повеќе ги сакаат стручните програми за учење, стажантство, работата на телата за секторски вештини, вредноста на натпреварите за вештини, подоброто оценување, и пример за програмата за осигурени вештини со еден колеџ и голем работодавач.