Англискиот на вработените влијае врз бизнис резултатите

Имајте предност пред другите, со точна проценка на нивото на познавање на англискиот јазик кај Вашите вработени

Британскиот совет има 80 години искуство во проверка на нивото на познавање на англискиот јазик. Разговаравме со виши раководители од цела Европа околу тоа на кој начин познавањето на англискиот јазик кај вработените влијае на деловното работење и приходите.

Сите согледувања ги резимиравме во една е-книга, во која се потенцирани шест деловни функции кои зависат од познавањето на англискиот јазик, заедно со нашиот стручен совет за како да се обезбеди дека вработените го имаат соодветното ниво на познавање на англискиот јазик.

АКО СТЕ ВИШ РАКОВОДИТЕЛ ВО ВАШАТА КОМПАНИЈА, МОЖЕТЕ ДА ИМАТЕ ПРИСТАП ДО:

  • Бесплатен примерок од нашата е-книга во која е содржан стручен совет околу тоа на кој начин нивото на познавање на англискиот јазик кај вработените влијае на деловното работење.
  • Бесплатни конуслтации со Британскиот совет со цел проценка на потребите од познавање на англискиот јазик во Вашата компанија.

ОСТАВЕТЕ ВАШИ КОНТАКТ ДЕТАЛИ И СИМНЕТЕ ЈА БЕСПЛАТНО Е-КНИГАТА