Водич за вклучување на работодавачите

Водичот за вклучување на работодавачите“ има за цел да ви помогне вам, на директорите, наставниците што предаваат стручни предмети и на вработените од Западен Балкан да ги изнајдете најдобрите начини и здружено да работите кон подобрување на образованието. Го изработивме за да ви помогнеме да ги подготвите младите луѓе да стекнат знаење и вештини кои ќе одговараат на потребите на работодавачите. 

Водичот содржи широк спектар на идеи од реални примери, како од Западен Балкан, така и од Обединетото Кралство, каде што функционира соработката со работодавачите и позитивно влијае врз резултатите на учениците. Се надеваме дека ќе ви биде од корист и дека ќе ви понуди доволно идеи и информации со кои ќе можете позитивно да влијаете и да создадете нови партнерства со бизнисите.

Овој водич е изработен со поддршка од Министерството за надворешни работи на Велика Британија, во рамките на проектот „Вклучување на работодавачите и реформа на стручното образование и обука во Западен Балкан“.

За дополнителни информации за нашата работа во сферата на стручното образование и обука, контактирајте ја нашата колешка Светлана Нефтенова.

Можеби ќе бидете заинтересирани и за нашето онлајн-списание Vocational Education Exchange што се фокусира на стручното образование во Западен Балкан и во Обединетото Кралство.