Овој видеоматеријал ги објаснува граматичките аспекти што се земаат предвид при оценувањето на тестот за зборување на ИЕЛТС, вклучувајќи и воспоставување рамнотежа помеѓу обемот и точноста, користењето сложени реченици, и видовите времиња што треба да се применат во различните делови од тестот. Исто така, дадени се и предлози за активности и ресурси што ќе ви помогнат да ги подобрите своите познавања од областа на англиската граматика.