Британскиот совет е меѓународна организација на Обединетото Кралство за односи на полето на културата.

Британскиот совет создава можности на меѓународно ниво за луѓето од Обединетото Кралство и од другите земји и гради доверба помеѓу нив ширум светот. Ова го нарекуваме односи на полето на културата.

Во смисла на нашиот опфат и влијанието, ние сме водечка организација во светот за односи на полето на културата.

Односи на полето на културата

Односите на полето на културата претставуваат компонента на меѓународните односи која се фокусира на врски помеѓу луѓето и ги надополнува контактите помеѓу луѓето и владата, како и во рамките на владата. Ние ги користиме англискиот јазик, уметноста и образованието и општеството – најдоброто што обемната култура на Обединетото Кралство може да го понуди – да ги зближиме луѓето и да привлечеме партнери за соработка со Обединетото Кралство.

Нашата работа во Македонија

Во рамките на овој контекст, Британскиот совет работи во насока на градење доверба и создавање можности за луѓето од Обединетото Кралство и од Македонија. Нашата визија во основа се фокусира на развивање вештини:

  • За пристапување и интеграција во ЕУ
  • За придонесување кон економскиот раст
  • За помагање на развојот на отворено и креативно општество.