Испитите за оцена на познавањето на англискиот јазик според овој тест се познати и признати од училишта, од универзитети, од работодавци од приватниот и од јавниот сектор  и тоа секаде каде што се зборува англиски.

Успехот на овој вид тест по англиски јазик ви дава меѓународно признат сертификат за нивото на вашиот англиски.

Во овој дел