Exam dates, costs and locations
Exam dates, costs and locations image

Тестот Кембриџ во моментов не се одржува во Северна Македонија. Тестовите Кембриџ можете да ги полагате во следните земји. Ве молиме посетете ги следниве веб-страници: 

Србија
Грција
Бугарија

За сите прашања, можете да нè контактирате на нашите е-адреси за кориснички услуги: 

Србија - info@britishcouncil.rs
Грција
Бугарија

 

Споделете на социјални мрежи