Аптис – Проценување на вештините по англиски јазик

За детали околу регистрацијата, или дополнителни информации, ве молиме пишете ни на: exams@britishcouncil.org.mk

Во овој дел