Тестот Аптис може да го полагате на следнава локација:

Центар за странски јазици

Ул.Орце Николов бр.155а

Скопје

 

Пријавувањето е онлајн (https://moj.csj.edu.mk/prijava-za-aptis/). 

Жиро сметка за уплата: 300000000622776

Примач: Центар за странски јазици

 

За повеќе информации и прашања, контактирајте нè преку следнава е-адреса: info@csj.edu.mk

Споделете на социјални мрежи