Teach English
Teach English image

Предаваме англиски

Ако сте наставник по англиски јазик, Британскиот совет ви нуди голем број бесплатни ресурси кои ќе ви помогнат во вашата работа. Можете:

  • да симнете бесплатни готови дневни подготовки и материјали 
  • да добиете насоки, совети, статии поврзани со струката и информации за вашиот професионалниот развој, за конференции и дополнителни квалификации
  • да се вклучите во групи за дискусија и да имате пристап до стручни материјали.

Откријте повеќе на интернет-страницата ‘Предаваме англиски’.

Во овој дел