Learn English websites ©

Mat Wright, British Council Photos

Дигиталните ресурси Learn English на Британски совет се веќе дел од наставната програма по англиски јазик од 1 до 9 одделение и се достапни на 1473 наставници по англиски јазик и на 200,000 ученици од основните училишта. Ова се должи на  заедничкиот проект помеѓу Бирото за развој на образование и Британски совет со цел да одговориме на владините приоритети за модернизација на наставниот процес во Македонија.

Проектот се реализираше во две фази – во првата, квалификувани наставници прибираа дигитални содржини од веб страницата на Британски совет „Учиме англиски за деца“ соодветни на наставните програми од I – V одделение. Во втората, прибраните содржини  од  веб-страниците „Учиме англиски за деца“ и „Учиме англиски за тинејџери“ беа соодветни за наставните програми од VI – IX одделение. Од двете фази произлегоа прирачници кои веќе им се достапни на сите наставници по англиски јазик во основните училишта. За сите беше спроведена обука како да ги користат веб-страниците, прирачниците и понудените активности. До сега, и двете страници имаат повеќе од 70,000 посетители.

Придобивките од овој проект се огромни не само за наставниците, туку и за учениците кои ќе бидат помотивирани да го изучуваат англискиот јазик преку песни, игри, приказни и други активности.

Спроведените анкети покажаа дека и наставниците и учениците се задоволни од проектот:

„Многу им се допаѓа ваквиот начин на работа. Ги сакаат видеата, песните и игрите. Сега се многу позаинтересирани. Дури и мрзливите ученици повеќе сакаат да го учат јазикот“

„Начинот на моето предавање се промени – сега веќе не морам да смислувам сопствени активности, а тоа ми овозможува повеќе да се фокусирам на квалитетот на часовите. Учениците веќе се независни и секако имаат поголема самодоверба“

Прирачниците  може да ги симнете од оваа страница.

За повеќе информации за проектот, контактирајте ја Светлана Нефтенова.

Дознајте повеќе за нашата работа во областа на англискиот јазик.