За тестот за слушање имате 50 минути.

Дополнителни страници