1. Основни информации за овие услови

1.1 Овие услови се однесуваат на секое купување производи од Британскиот совет преку интернет продавница или платформа (во понатамошниот текст: интернет продавница).

1.2 Ве молиме внимателно да ги прочитате овие услови пред да нарачате. Со кликање на „Се согласувам со условите и правилата за продажба“ пред да ја испратите нарачката, потврдувате дека се согласувате да бидете обврзани со овие услови. Ако не ги прифатите условите, нема да можете да нарачате било кој од производите на интернет страницата.

ОСОБЕНО ОБРНЕТЕ ДЕТАЛНО ВНИМАНИЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ОТКАЖУВАЊЕ И РАСКИНУВАЊЕ КОИ СЕ НАВЕДЕНИ ПОДОЛУ 

1.3 Овие услови се структурирани во следниве неколку делови (освен воведниот дел):

Дел Наслов Објаснување
Дел 1 Дефиниции Овие услови се однесуваат на сите нарачки
Дел 2 Општи правила и услови Овие услови се однесуваат на сите нарачки
Дел 3 Услови и правила за користење на дигитална содржина Овие услови важат во случај ако сте нарачале било каква дигитална содржина. Овие услови имаат поголема важност од општите услови и правила.
Дел 4 Посебни услови и правила Ова се посебни услови (ако ги има) кои се однесуваат на местото во кое обично живеете. Овие услови имаат предност во однос на општите услови и правила и условите и правилата за користење на дигитална содржина.
Дел 5 Дополнителни услови и правила Се однесуваат на дополнителни услови кои се применливи на конкретни производи и имаат поголема важност од другите услови.

2. Општи информации за Британскиот совет

2.1 Станува збор за невладина организација од Обединетото Кралство која функционира во разни држави преку локални канцеларии и/или поврзани друштва, како и преку подружници формирани на локално ниво (кои, сите заедно, вклучувајќи ја и невладината организација од Обединетото Кралство, се нарекуваат „ентитети на Британскиот совет”).

2.2 Интернет продавницата е управувана од невладината организација од Обединетото Кралство, но производите ги продава невладината организација од Обединетото Кралство или друг ентитет на Британскиот совет. Интернет продавницата јасно ќе Ви означи дали производот Ви го продава невладината организација од Обединетото Кралство или друг ентитет на Британскиот совет – она лице кое го продава производот ќе склучи договор со Вас за обезбедување на тој производ и ќе се смета дека е „Британски совет“ за целите на овие услови. 

2.3 Ако производи Ви продаваат невладината организација од Обединетото Кралство и друг ентитет на Британскиот совет, тогаш ќе постои еден договор помеѓу Вас и невладината организација од Обединетото Кралство (за производите кои ги продава невладината организација од Обединетото Кралство) и уште еден договор помеѓу Вас и другиот ентитет на Британскиот совет (за другите производи). Овие услови ќе важат за двата договори.

2.4 Накусо:

Производот го продава: Договор сте склучиле со (и „Британски совет“ е):
Невладина организација од Обединетото Кралство Невладина организација од Обединетото Кралство
Друг ентитет на Британскиот совет Ентитет на Британскиот совет кој Ви го продава производот

ДЕЛ 1: ДЕФИНИЦИИ

1. Дефиниции и толкувања:

Во овие услови се содржани следниве дефиниции и правила за толкување:

1.1 Дефиниции:

Дополнителни услови и правила се однесува на дополнителните услови и правила наведени во Делот 5 од овие услови, и во нив се содржани евентуални дополнителни одредби кои се однесуваат на конкретен производ.

Британски совет се однесува на невладината организација од Обединетото Кралство или на друг ентитет на Британскиот совет кој Ви ги продава производите, како што е наведено на интернет продавницата и во потврдата за направена нарачка.

Мешовит производ се однесува на било кој поединечен производ кој е комбинација од директна „лице-в-лице“ содржина и дигитална содржина (без разлика дали е содржина во реално време или содржина до која се пристапува по потреба).

Ентитети на Британскиот совет е дефинирано во воведниот дел од овие услови.

Период на откажување се однесува на период на откажување од 14 дена за одредени производи, што е подетално образложено во членот 5 од општите услови и правила.

Страница за жалби се однесува на страницата за жалби достапна на.

Страница „Контактирајте нè“ се однесува на страницата со која можете да стапите во контакт со нас и која е достапна на.

Договори се однесува на правно обврзувачки договор помеѓу Вас и Британскиот совет согласно овие услови.

Дигитална содржина се однесува на било кој производ, или дел од производ, кој се испорачува преку интернет (што вклучува било какви дигитални интернет содржини и интернет услуги, и без разлика дали се работи за содржина во реално време или за содржина до која се пристапува по потреба).

Содржина „лице-в-лице“ се однесува на било кој производ, или дел од производ, кој се однесува на настава и каде Вие сте физички присутен за лично да му пристапите (на пример: директна настава во просториите на Британскиот совет).

Општи услови и правила се однесува на условите наведени во Делот 2 од овие Услови.

Материјали се однесува на производи и на други материјали поврзани со нив, било да се на хартија или електронски.

Интернет продавница е дефинирана во воведниот дел од овие услови.

Потврда за направена нарачка се однесува на потврда за направена нарачка која Ви е прикажана на интернет продавницата и која покажува дека Британскиот совет ја примил Вашата нарачка и ја обработува.

Потврда за нарачка се однесува на потврда за нарачка која Ви е испратена по емаил согласно членот 1.3 од Општите услови и правила.

Процесор на плаќања се однесува на трета страна, определена од Британскиот совет, задолжена за обработка на плаќањата.

Политика за приватност се однесува на политиката за приватност определена во

Производи се однесува на добра, услуги и дигитални содржини кои можат да се купат преку интернет продавницата а вклучуваат испити, претплатнички услуги и билети за настани.

Почетен датум се однесува на датумот на кој за првпат сте му пристапиле на производот (без разлика дали станува збор за почетен датум на курс, датумот на кој за првпат сте пристапиле до било кои дигитални содржини или се работи за некој друг датум).

Посебни услови и правила се однесува на условите (ако ги има) утврдени во Делот 4 од овие Услови и правила и со кои се дефинираат евентуални дополнителни локални варијации на Општите услови и правила.

Услови се однесува на овие Услови и правила за продажба (вклучувајќи ги тука воведот, овие дефиниции, Општите услови и правила, Условите и правилата за користење на дигитални содржини, Посебните услови и правила и Дополнителните услови и правила), како и на сите други документи на кои тие упатуваат.

Услови и правила за користење на дигитални содржини се однесува на условите определени во Делот 3 од овие Услови.

Невладина организација од Обединетото Кралство се однесува на ентитетот Британски совет кој е основан во Англија и Велс со Кралска повелба и е регистриран како невладина организација под реден број 209131 во Англија и Велс, и под број SC03773 во Шкотска), чија регистрирана адреса се наоѓа на улица „10 Spring Gardens“, London, SW1A 2BN.

Вие се однесува на лицето кое ги прифаќа овие Услови.

1.2 Толкувања:

(a) Упатувањата на „делови“ се однесуваат на деловите од овие услови, освен ако не е наведено поинаку, додека упатувањата на одредби и клаузули во некој дел се однесува на одредбите и клаузулите од тој Дел.

(b) Сите зборови кои следат по зборовите вклучително и, вклучувајќи, особено, конкретно, на пример или било кои други слични изрази се само од илустративна природа.

(c) Сите упатувања на календар се однесуваат на Грегоријанскиот (западен) календар, сите упатувања на ден се однесуваат на календарски ден, и сите упатувања на месец се однесуваат на календарски месец.

ДЕЛ 2: ОПШТИ УСЛОВИ И ПРАВИЛА

Важна забелешка:

  • Посебните услови и правила може да се однесуваат на договор во Вашето место на живеење. Ако е така, тогаш истите ќе бидат наведени во Делот 4. Евентуалните Општи услови и правила или Услови и правила за користење на дигитални содржини кои се во конфликт со Посебните услови и правила нема да важат до степен до кој тие се ограничени со Посебните услови и правила.
  • На одредени производи можно е да се однесуваат дополнителни услови и правила. Тие се наведени во Делот 5 и ќе имаат поголема важност од сите други услови.

1. Како се подготвува договорот

1.1 Страниците на интернет продавницата ќе Ве водат низ чекорите кои треба да ги направите за да ја направите нарачката. Процесот на нарачка ќе Ви овозможи да ги проверите и коригирате евентуалните грешки пред да ја испратите Вашата нарачка.

1.2 Со испраќање на нарачката, потврдувате дека имате најмалку 18 години. Лицата кои имаат помалку од 18 години и кои сакаат да нарачаат било каков производ треба да побараат нивниот родител или старател да ја направи нарачката наместо нив. 

1.3 (a) Откако ќе ја испратите нарачката, ќе добиете потврда за направена нарачка во која е наведено дека Британскиот совет ја примил Вашата нарачка и ја обработува.

      (b) Откако процесорот на плаќањата ќе ја добие уплатата за производите на својата банкарска сметка, по емаил ќе Ви биде испратена потврда за нарачка.

1.4 Потврдата за нарачка потврдува дека Британскиот совет ја прифатил Вашата нарачка и дека договорот ќе се подготви, и ќе стане правно обврзувачки, само кога ќе Ви биде доставена потврдата за нарачка.

2. Времетраење на договорот

2.1 Освен ако не биде предвремено откажан согласно овие Услови, договорот ќе истече откако сите производи од Вашата нарачка Ви биле целосно испорачани. Во тој момент, обврските утврдени со условите ќе престанат да постојат (освен ограничувањата за користење на материјалите утврдени во одредбата 12 или Условите за користење на дигитални содржини, кои продолжуваат да важат засекогаш).

3. Како се плаќа

3.1 На интернет продавницата ќе бидат прикажани сите цени на производите кои се нудат на продажба. Сите наведени цени се со вклучени даноци и давачки кои ги има Британскиот совет за користење на дебитни или кредитни картички, освен ако не е наведено поинаку. Можно е Вие да имате дополнителни давачки за користењето на дебитни или кредитни картички од Вашиот давател на услугата, и овие давачки се плус на прикажаната цена. Цените е можно повремено да се менуваат но ова нема да има влијание на било која нарачка која е веќе потврдена со потврда за нарачка.

3.2 Плаќањето може да се врши со кредитна или дебитна картичка (или било каков друг метод за плаќање кој го овозможува интернет продавницата, како што се ваучери за подарок), онака како што е објаснето при процесот на нарачки. Во сите случаи, Британскиот совети ги третира уплатите како потврда дека Вие сте лицето овластено да ја користи кредитната картичка или дебитната картичка и дека сте над 18 годишна возраст.

3.3 Плаќањата со кредитна или дебитна картичка се процесираат веднаш, преку процесорот за плаќање преку безбеден линк. Британскиот совет не задржува податоци поврзани со картичката.

3.4 За да се избегне секако сомнеж, сè додека во целост не сте платиле за производот, нема да имате право да пристапите до конкретниот производ (преку лично присуство или преку интернет, или на трет начин) а Британскиот совет може да не Ви дозволи да пристапите до сите или до било кој дел од релевантниот производ без притоа да има било каква одговорност кон Вас.

3.5 Во некои земји Британскиот совет ќе Ви дозволи да нарачате или да резервирате производи преку интернет а да платите за нив преку друг метод, различен од постојниот метод за плаќања преку интернет на продавницата. Ако оваа можност Ви е достапна, истата јасно ќе Ви биде објаснета во процесот на нарачување. Во овој случај, производите кои сте ги нарачале или резервирале ќе бидат задржани од Британскиот совет, во Ваша полза, во период од пет дена од датумот на потврдата за направена нарачка. Ако не ја добиеме целосната уплата од Вас најдоцна до полноќ на петтиот ден, производот повеќе нема да Ви биде резервиран. Помеѓу Вас и Британскиот совет нема да се воспостави договор сè додека Британскиот совет не Ви ја испрати потврдата за нарачка.

3.6 Сите попусти (со шифра за попуст или на друг начин) се попусти лично за Вас и не може да се пренесуваат. Дозволено Ви е да користите само еден попуст по купување, при што евентуалните враќања на пари на Вас нема да ја содржат вредноста на попустот. Попустите ќе завршат три месеци од датумот на издавање, освен ако не е наведено поинаку од Британскиот совет.   

4. Раскинување од страна на Британскиот совет

4.1 Британскиот совет може да го раскине договорот со претходно писмено известување (по емаил или на друг начин), од било кои причини и во било кое време пред почетниот датум на договорот. Ако Британскиот совет го раскине договорот согласно овој член 4.1, ќе Ви го врати износот кој сте го платиле за соодветниот производ.

4.2 Британскиот совет исто така може да го раскине договорот во секое време, без притоа да има било каква одговорност кон Вас, ако:

(a) ги прекршите овие услови (но не ако сте направиле тривијално/ минорно прекршување на условите); или

(b) Британскиот совет не е во можност целосно да Ви го обезбеди соодветниот производ поради причини кои се надвор од неговата разумна контрола.

4.3 Ако Британскиот совет го раскине договорот согласно членот 4.2(a), Британскиот совет ќе има право да го задржи во целост износот кој сте го платиле (или да му се доплати остатокот, зависно од случајот).

4.4 Ако Британскиот совет го раскине договорот согласно членот 4.2(b), Вие ќе имате право да изберете: (i) дали да добиете целосно враќање на парите кои сте ги платиле; или (ii) (зависно дали е достапно) да добиете друг еквивалентен производ. Ако се одлучите за втората опција и ако цената на другиот еквивалентен производ е поголема од цената која сте ја платиле за откажаниот производ, од Вас ќе се бара да ја доплатите разликата согласно условите за плаќање утврдени во членот 3 или на друг начин договорен со Британскиот совет. Ако ја изберете втората опција и ако цената на другиот еквивалентен производ е помала од цената која сте ја платиле за откажаниот производ, во тој случај Британскиот совет ќе Ви ја врати разликата. Неопходно е на писмено да го известите Британскиот совет (видете ја страницата „Контактирајте нè“ на која се наведени податоците за контакт) за тоа за која опција сте се одлучиле во рок од четиринаесет (14) календарски денови откако ќе бидете известени од Британскиот совет дека тој производ е откажан. Ако не искомуницирате со нас во наведениот временски рок ние ќе Ви го вратиме износот кој Ви го должиме.

5. Раскинување од Ваша страна (1)

Раскинување во рамките на периодот за раскинување од 14 дена

Разгледајте ги страниците со производи на интернет продавницата за повеќе детали околу тоа дали производите кои сте ги нарачале се добра, услуги, дигитални содржини или се за други активности (како што се, на пример, билети за конференции или други настани) и кои права за откажување и раскинување важат за кои производи.

Имајте предвид дека, ако Британскиот совет имал трошоци во доставување на испитот до Вас, нема да Ви биде дозволено да го раскинете договорот за испит во период кој е помал од 24 часа пред датумот на почеток на испитот.

5.1 Вие имате законско право да го раскинете договорот од било кои причини (вклучително и ако сте се предомислиле) во рамките на периодот за раскинување, со тоа што ова право на раскинување нема да важи во следниве случаи:

(a) ако станува збор за производ со кој се овозможува влез (со билет или на друг начин) на конференција, семинар или друг културен настан на конкретен датум или датуми;

(b) производот се состои од испит и Вие сакате да го откажете тоа во период помалку од 24 часа од датумот на почеток на испитот;

(c) производите се добра кои се направени на Ваше барање или Ви се персонализирани,  или ако сте го отвориле пакувањето на добрата кои се запечатен аудио, видео или компјутерски софтвер; или

(d) производите се услуги или дигитална содржина, при што услугите се дадени во целост, или веќе сте го активирале линкот за пристап до дигитална содржина или за нејзино преземање (download) (види членот 5.9 подолу).

5.2 Ако Вашата нарачка се однесува на дигитални содржини или услуги, периодот за раскинување ќе заврши 14 дена по денот на кој сте ја добиле Вашата потврда за нарачка.

5.3 Ако Вашата нарачка се однесува на добра, периодот за раскинување ќе заврши 14 дена по денот на кој сте ги добиле добрата, освен ако:

(a) сте нарачале повеќе работи (различно од редовната достава на добра), и во тој случај периодот за раскинување ќе заврши 14 дена по денот на кој сте го добиле последното добро; и

(b) сте нарачале претплата за добра, и во тој случај периодот за раскинување ќе заврши 14 дена по денот на кој сте ја добиле првата испорака на производите.

5.4 За да го остварите правото на раскинување/ откажување, мора да го известите Британскиот совет за Вашата одлука да го раскинете договорот, во вид на јасна изјава (на пример: писмо испратено по пошта или по емаил – види ја страницата „Контактирајте нè“ на која се наведени релевантните контакт информации). Можете да го користите и готовиот формулар за раскинување/ откажување (види Прилог А) но тоа не е задолжително.

5.5 За да се придржувате до рокот за раскинување, доволно е да ја испратите изјавата за раскинување пред да заврши периодот на раскинување.

Последици од раскинувањето

5.6 Ако имате право да го раскинете договорот, и навистина го раскинете во рамките на предвидениот рок за раскинување од 14 дена, Британскиот совет ќе Ви ги врати сите уплати кои ги добил од Вас во врска со соодветните производи, под следниве услови:

(a) Ако откажете одредена нарачка на добра, мора да ги вратите тие добра до Британскиот совет (види ја страницата „Контактирајте нè“ на која се наведени релевантните контакт информации). Трошоците за враќање на добрата мора да ги платите Вие (освен ако добрата се дефектни – види членот 5.11). Добрата мора да ги испратите до Британскиот совет без непотребни одолговлекувања, а во секој случај во рок од 14 дена откако сте го информирале Британскиот совет дека сакате да го раскинете договорот. Доколку не, Британскиот совет може да одлучи да не Ви надомести;

(b) Ако добрата кои биле вратени до Британскиот совет биле користени или оштетени, Британскиот совет може да го задржи износот кој е еднаков на загубата на вредноста на добрата. Во некои случаи, износот кој се задржува може да биде еднаков на целата цена на добрата; и

(c) Британскиот совет нема да има обврска да Ви надомести евентуални дополнителни износи кои Ви биле наплатени за поскап начин на испорака, во однос на стандардниот начин на испорака кој го нуди Британскиот совет.

5.7 Британскиот совет ќе Ви ги врати парите без непотребни одолговлекувања, а во секој случај во рок од 14 дена од денот на кој Британскиот совет ги добил добрата од Вас (или, ако е порано, тогаш на денот на кој сте му доставиле доказ на Британскиот совет дека сте му ги испратиле добрата назад).

5.8 Британскиот совет ќе Ви ги врати средствата на истиот начин на плаќање што Вие сте го користеле за да ја направите почетната трансакција, освен ако на јасен начин не сте се договориле поинаку. Во секој случај, Вие нема да мора да сносите никакви такси како резултат од враќањето на парите.

5. Раскинување од Ваша страна (2)

Обезбедување на услуги или дигитални содржини во периодот на раскинување

5.9 Во процесот на нарачка, од Вас ќе биде побарано да се согласите со политиката за раскинување/ откажување на Британскиот совет, и да го потврдите следново:

(a) Ако станува збор за производ во вид на услуга, ако на тој производ сте му пристапиле во периодот на раскинување, Вие признавате дека јасно барате место на, или пристап до, производот да почне во периодот на откажување и, ако Вие потоа го раскинете договорот, ќе имате обврска да му платите на Британскиот совет износ кој е пропорционален на услугите кои Британскиот совет ги испорачал за овозможување на соодветниот производ сè до моментот кога сте го информирале Британскиот совет дека сакате да го раскинете Договорот. Вие нема да имате право да го раскинете договорот откако целосно сте му пристапиле на производот; и

(b) Во случај на производ кој е дигитална содржина, Вие ќе го загубите правото на откажување/ раскинување во моментот кога ќе го активирате линкот за пристап до дигиталната содржина или нејзино симнување (download).

Раскинување по истекот на периодот за раскинување од 14 дена

5.10 По истекот на периодот за раскинување Вие нема да имате автоматско право да го раскинете договорот. По овој период, за секое раскинување на договорот ќе мора да се побара согласност од Британскиот совет – Ве молиме контактирајте со Британскиот совет (види ја страницата „Контактирајте нè“ на која се наведени релевантните контакт информации) за да објасните зошто сакате да го раскинете договорот и да видите дали Британскиот совет ќе го прифати

Ваши права во случај на дефектни производи

5.11 Британскиот совет има законска обврска да испорача производи кои се во согласност со овој договор. Како корисник, Вие имате законски права во однос на производи кои се дефектни или кои одговараат на описот – можеби имате законско право да го раскинете договорот (или производот да Ви биде поправен или заменет, или повторно да Ви биде дадена услугата, или да добиете дел од парите назад, или сите пари да ги добиете назад). Овие законски права не се засегнати на ниту еден начин од овие услови. Совет во врска со Вашите законски права е достапен од локално биро за советување на граѓаните или од канцеларијата за трговски стандарди или нејзин еквивалент.

6. Користење на производот од Вас

6.1 Детали за тоа како да ги користите производите ќе Ви бидат дадени во описот на производот, како дел од процесот на нарачка, и ќе Ви бидат испратени претходно, како дел од потврдата за нарачка, или во посебен емаил или во вид на други електронско известување. 

6.2 Производите Ви се доставуваат за Ваша лична, домашна и приватна употреба. Се согласувате дека производите нема да ги користите за било какви комерцијални или деловни цели, ниту за препродажба.

6.3 Секој код, шифра или друга пристапна шифра се лично Ваши, истите не може да се пренесат и нивната важност завршува во рок од 6 месеци од издавањето, освен ако не е наведено поинаку во описот на производот во моментот на купување.

7. Измени на производите или на почетниот датум

7.1 Британскиот совет ќе обезбеди дека секој производ е испорачан во согласност со сите материјални аспекти, онака како што е опишано на интернет продавницата или на друг начин, но Британскиот совет ќе има право да прави измени во содржината и испораката на производот, кога тие варијации материјално не го менуваат производот. Британскиот совет може да ги ажурира, или од Вас да побара да ги ажурирате, дигиталните содржини за да се имплементираат таквите промени. Имајте предвид дека, во однос на одредени испити, Британскиот совет нема да биде во можност однапред да го потврди датумот на почеток на тие испити, од причини поврзани со распоредот на испитните комисии кои се од трети страни. Ако е ова така, истото ќе Ви биде јасно предочено при правењето на нарачката и Британскиот совет ќе Ви ги достави датумите на почеток на испитите што е можно поскоро. Со кликање на копчето „Прифаќам“ (I Accept), потврдувате и признавате дека доставувањето на датумите на почеток до Вас не се смета за материјална промена на договорот склучен помеѓу Вас и Британскиот совет.

7.2 Британскиот совет очекува од Вас да водите разумна грижа дека сте задоволни т.е. дека производите излегуваат во пресрет на Вашите потреби. Британскиот совет не гарантира дека ќе добиете определен конкретен резултат од користењето на производите.

Преместување на друг курс

7.3 Во однос на директните курсеви „лице-в-лице“, ако сакате да се префрлите на друг курс а веќе сте го започнале курсот кој Ви бил нарачан, затоа што сметате дека нивото на курсот кој сте го започнале не е соодветно за Вас, Ве молиме контактирајте со Британскиот совет и објаснете го ова. Ако Британскиот совет се согласи дека нивото на курс кој сте го започнале не е соодветно за Вас, ќе направи напори да Ве премести на друг курс (ако има достапно) и тоа без дополнителни давачки.

7.4 Ако курсот кој сте го купиле се реализира преку интернет, Вие ќе можете да ги преместите датумите кои сте ги договориле за курсот. Ве молиме контактирајте со Британскиот совет за да ги договорите деталите.

8. Заштита на податоци

8.1 Вработените во Британскиот совет ги штитат личните податоци на клиентите во согласност со Законот за заштита на податоци на Велика Британија и со соодветниот локален закон, ако е локалниот закон порелевантен.

8.2 Законот за заштита на податоците на Обединетото Кралство од 1998 година функционира на два главни начини. Им дава на поединците права во однос на тоа на кој начин се користат нивните лични информации и ги утврдува правилата за организациите кои постапуваат со личните информации.

8.3 Ентитетите на Британскиот совет:

(a) може да ги користат личните информации кои Вие ги давате:

     (i) за организирање и постапување со конкретниот производ кој сте го избрале, вклучувајќи тука, и не ограничувајќи се само на, олеснување на плаќањата за соодветниот производ преку процесорот на плаќања;

     (ii) за да Ви испратат информации за активности, курсеви, семинари и настани кои ги организираат ентитети на Британскиот совет по електронски пат или на било каков други начин, под услов Вие да сте се согласиле на тоа;

     (iii) да побараат Ваше мислење на производите и услугите на ентитетите на Британскиот совет, под услов Вие да сте се согласиле на тоа; и

     (iv) за истражувачки цел, под услов Вие да сте се согласиле на тоа;

(b) ќе ги заштитат личните информации кои ги добиваат и ќе обезбедат до нив имаат пристап само оние кои имаат потреба од пристап до личните податоци; и

(c) ќе споделува информации со ентитети на Британскиот совет, со процесорот на плаќања или со други организации кога таквото споделување е неопходно за правични и законски цели, или кога претходно била добиена согласност од лицето.

8.4 Треба да знаете дека Британскиот совет ќе чува податоци (вклучително и евентуални податоци за Вас или за било кое лице под 18 годишна возраст во чие име нарачувате било кој производ) само тогаш кога е исклучително неопходно за целите на членот 8.3. погоре.

Пристап до Вашите лични информации

8.5 Согласно Законот за заштита на податоците на Обединетото Кралство, секое физичко лице има општо право да побара копија од личните информации кои се чуваат во врска со него. Ова значи дека имате право да побарате пристап до информацијата што се чува за вас од страна на Добротворната организација на Велика Британија  – ова е познато како “право на пристап”. При поднесување на барањето неопходно е да ни доставите:

(a) барање на писмено,  

(b) доказ за Вашиот идентитет и адресата; и

(c) каква било информација што и е потребна на Добротворната организација на Велика Британија за да може да го процесира вашето барање (на пример, податоци за канцеларијата или вработените на Британскиот совет со кој сте контактирале и кога) или други конкретни критериуми, што ќе ни помогнат побрзо да одговориме.

8.6 Невладината организација од Обединетото Кралство нема да почне да ги бара Вашите информации сè додека не ги добие сите работи наведени погоре. За да го доставите Вашето барање, или за помош во изготвување на барањето, Ве молиме контактирајте со Британскиот совет (види ја страницата „Контактирајте нè“ на која се наведени релевантните контакт информации). Иако е потребно да доставите барање на писмено, на Британскиот совет ќе му претставува задоволство да поразговара со Вас во врска со Вашето барање.

9. Еднаквост, диверзитет и инклузија

9.1 Британскиот совет се стреми кон тоа да обезбеди дека на сите физички лица им се обезбедуваат еднакви можности.

9.2 Ако сте лице со попреченост или со посебни потреби, Британскиот совет ќе ги направи потребните прилагодувања за да обезбеди дека Вие, до што е можно поголем степен, имате пристап до сè што се однесува на учество и користење во/на одреден производ, како и лице кое нема попреченост или е без посебни потреби.

9.3 Ве молиме да доставите информации до Британскиот совет за Вашата попреченост и за посебните потреби што е можно поскоро (идеално најмалку 8 недели пред релевантниот датум на почеток).

10. Заштита на децата

10.1 Британскиот совет смета дека сите деца имаат потенцијал и дека секое дете е важно – насекаде во светот. Британскиот совет је афирмира позицијата дека сите деца имаат право да бидат заштитени од сите форми на злоупотреби, онака како што е наведено во членот 19 од Конвенцијата за правата на децата на Обединетите нации.

11. Ваши обврски

11.1 Вие мора:

(a) во секој момент да се однесувате искрено, со интегритет и да покажувате љубезност, земање предвид и почитување кон другите кога пристапувате до производите (лично или преку интернет);

(b) да се подготвите за производот, на начин како што разумно се бара од Британскиот совет;

(c) да присуствувате или на друг начин да имате достапност до сите сесии и други активности кои се дел од производот (со одредени отсуства поради здравствени или други договорени причини) и целосно да учествувате во групната работа кога тоа е потребно; и

(d) да ја почитувате доверливоста на сите информации кои ги добивате во врска со производот.

11.2 Британскиот совет го задржува правото да одбие прием или да Ви одбие пристап до било кој производ, вклучувајќи и тоа да побара од Вас да си заминете од било кои простории во кои се реализира содржина „лице-в-лице“ ако Вашето однесување се смета за попречувачко, ако е веројатно дека би предизвикало штета, непријатност, навреда или повреда, ако ги крши правилата на куќниот ред, условите или, ако е применливо, Условите за користење на дигитални содржини или Политиката на приватност, или е неприфатливо на било кој друг начин. Британскиот совет може понекогаш ќе треба да организира личен претрес за да се обезбеди безбедноста на присутните, и/или на просториите во кои се реализираат содржините „лице-в-лице“ (и Вие се согласувате на тоа). Неовластеното користење на фотографска или опрема за снимање, како и било која форма на копирање на било кој производ преку интернет е забрането (освен за евентуално копирање кое е дозволено со Условите и правилата за користење на дигитални содржини).

12. Интелектуална сопственост

12.1 Авторските права и сите други права од интелектуална сопственост на целиот материјал ќе останат единствена и ексклузивна сопственост на Британскиот совет и на неговите лиценцори. Се согласувате дека нема да копирате, или да дозволите копирање на, материјали (освен евентуално копирање дозволено со Условите и правилата за користење на дигитални содржини) или да дистрибуирате било кои од овие материјали преку интернет или интранет, или да ги објавите, или да дозволите нивно објавување или продажба или изнајмување на трети страни.

12.2 Британскиот совет се согласува да Ви одобри неексклузивна бесплатна лиценца за користење на релевантните материјали за целите на Вашето студирање и истражување во врска со производот, но не и за комерцијални цели.

13. Одговорност на Британскиот совет кон Вас

13.1 Ништо во Условите нема да ја ограничи или да ја исклучи одговорноста на Британскиот совет (или одговорноста на невладината организација од Обединетото Кралство) во случај на смрт и/или лична повреда предизвикани од небрижност од страна на Британскиот совет или на невладината организација од Обединетото Кралство или на било кои од нивните вработени, застапници или подизведувачи, за измамничко погрешно претставување и секоја друга одговорност кога не може, со закон, да биде ограничена и/или исклучена.

13.2 Согласно членот 13.1, Британскиот совет и невладината организација од Обединетото Кралство не прифаќаат одговорност и јасно ја исклучуваат одговорноста за евентуални загуби или штети на Вашиот имот кои се случиле кога Британскиот совет го реализира производот лично или преку интернет. Кога пристапувате до содржините „лице-в-лице“, потребно е особено да водите сметка да не ги оставате вредните работи без надзор во било кој момент (вклучувајќи тука мобилни уреди, таблети или лаптопи). 

13.3 Согласно членот 13.1, Британскиот совет и невладината организација од Обединетото Кралство нема во ниту еден случај да бидат одговорни кон Вас (без разлика дали за прекршување на договорот, небрижност, прекршување на законска обврска или друго) за евентуални:

(a) загуби кои не можеле да бидат предвидливи за Вас и за Британскиот совет и/ или за невладината организација од Обединетото Кралство тогаш кога се оформувал договорот;

(b) загуби кои не се предизвикани со евентуални прекршувања од страна на Британскиот совет; или

(c) загуби на добивка, загуба на бизнис, деловно попречување или загуба на деловна можност која произлегува од, или е во врска со, договорот.

13.4 Ако Британскиот совет испорачал дефектна дигитална содржина која оштетила уред, или ако дигитална содржина која Ви припаѓа Вам, и ова е предизвикано од неуспех на Британскиот совет да користи разумна грижа и вештина, Британскиот совет или ќе ја поправи штетата или ќе Ви плати надомест за предизвиканата штета. Сепак, Британскиот совет нема да биде одговорен за штета која сте можеле да ја избегнете ако сте го следеле советот на Британскиот совет да примените ажурирана верзија (update) која Ви се нуди бесплатно, или за штети кои биле предизвикани од Вас поради непридржување до упатствата за инсталирање, или да ги имате минималните системски барања на кои упатувал Британскиот совет.

13.5 Согласно членовите 13.1, 13.2, 13.3 и 13.4, обврската на Британскиот совет во врска со договорот ќе биде ограничена до износот кој е платен од Ваша страна за производот/ производите кои се купени согласно тој договор.

14. Други важни услови

14.1 Британскиот совет може да го пренесе договорот (делумно или целосно), или да склучи договор со подизведувач, или да ја делегира реализацијата на производот на било кој начин, на негова целосна дискреција, на: (i) било кој самостоен ентитет контролиран од Британскиот совет или на било кој друг начин е дел од групација на ентитети на Британскиот совет; или (ii) на било кој друг надворешен давател на услуги, или на трети страни, кои се ангажирани согласно договор за услуги да испорачаат услуги до Британскиот совет. 

14.2 Договорот е Ваш личен, така што не можете да пренесете било кои, или сите, права или обврски согласно  овие Услови на друго лице, без претходна писмена согласност од Британскиот совет.

14.3 Британскиот совет има намера да се потпира на овие Услови како да се целосен договор помеѓу Вас и Британскиот совет во однос на конкретниот производ. За да се избегнат било какви недоразбирања во врска со содржината на договорот, Ве молиме водете сметка да барате сите измени или дополнувања на условите на договорот да бидат доставени написмено од страна на претставник на Британскиот совет.

14.4 Ако Британскиот совет не инсистира веднаш да направите било што од она за кое имате обврска да го направите согласно овие Услови, или Британскиот совет го одложува преземањето чекори против Вас во однос на Вашето прекршување на овој договор, тоа не значи дека Вие не мора да ги направите тие работи и тоа нема да го спречи Британскиот совет да преземе чекори против Вас подоцна.

14.5 Секоја од одредбите содржани во овие Услови функционира посебно. Ако било кој суд или надлежен орган одлучи дека било која од нив се незаконски или неприменливи, останатите одредби ќе продолжат да важат со целосна сила и ефект.

14.6 Британскиот совет секогаш ќе ги почитува сите обврзувачки закони во земјата во која живеете (вклучувајќи ги и евентуалните задолжителни заштити на потрошувачите). Согласно ова и согласно Посебните услови и правила (Дел 4), на договорот ќе се применуваат законите на Англија и сите спорови или побарувања кои произлегуваат од, или во врска со, договорот или неговата предметна материја или формирање (вклучувајќи ги тука споровите или побарувања кои не се поврзани со договорот). За да се избегне секаков сомнеж, овој договор ќе се смета дека е формиран (склучен) во Англија, освен ако со Посебните услови и правила не е предвидено поинаку.

14.7 Британскиот совет се надева дека Вашето искуство во работењето со Британскиот совет ќе биде одлично и ги поздравува Вашите коментари, забелешки, сугестии и информации за тоа колку сте или не сте задоволен. Ако имате било какви коментари или жалби во врска со договорот, Ве молиме упатете се на страницата за жалби (види дефиницијата за „страница за жалби“ за повеќе информации) и следете ја постапката наведена таму. Освен тоа, имајте предвид дека споровите можат да се проследат до интернет платформата на Европската комисија за решавање на спорови, со цел да бидат решени преку интернет од страна на независно тело (без притоа да мора да се оди на суд).

14.8 Ако некоја жалба, оспорување или барање не бидат успешно решени преку разговор помеѓу Вас и Британскиот совет, или преку платформата на Европската комисија за решавање на спорови преку интернет, судовите во Англија ќе имаат неексклузивна надлежност врз сите побарувања кои произлегуваат од, или во врска со, Договорот. Ова значи дека сите побарувања кои се однесуваат на договорот можат да бидат решени од судија (или повеќе судии) во англиски суд, но Вие и Британскиот совет можете, како алтернативно решение, да покренете постапка и во Вашата земја или во било која друга релевантна земја.

14.9 Британскиот совет може да Ве исконтактира или да Ви го достави известувањето посочено во овој договор преку интернет продавницата или так што ќе Ви испрати емаил на емаил адресата која ја имате внесено во процесот на нарачка.

15. Контактирање со Британскиот совет

15.1 Ако имате било какви прашања, забелешки или коментари во врска со договорот или со определен производ, Ве молиме контактирајте со Британскиот совет користејќи ги информациите за контакт на страницата „Контактирајте нè“ (види ја страницата „Контактирајте нè“ на која се наведени релевантните контакт информации).

ДЕЛ 3: УСЛОВИ И ПРАВИЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДИГИТАЛНИ СОДРЖИНИ

Услови за користење. Следниве услови ќе се однесуваат на Вас ако сте купиле било каква дигитална содржина.

1.1 Со оглед на тоа дека дигиталната содржина ќе Ви биде овозможена преку веб браузер на трета страна (како што се Internet Explorer, Chrome и Firefox), потребно е исто така да ги прочитате и условите за користење и политиката за приватност која се однесува на Вашето користење на тој веб браузер.

1.2 Британскиот совет е сопственик или лиценцор на сите права од интелектуална сопственост за дигиталните содржини, како и на дизајнот, структурата, изгледот и поставеноста на дигиталната содржина.

1.3 Кога ќе ја платите цената на чинење за дигиталните содржини, Британскиот совет ќе Ви овозможи пристап, преку неексклузивна и непренослива лиценца, за користење и употреба на дигиталната содржина согласно овие Услови и правила за користење на дигиталните содржини.

1.4 Се согласувате дека Вие нема:

(a) да му овозможите пристап до дигиталните содржини на било кое друго физичко или правно лице;

(b) да го попречувате, да се мешате или да го ограничите користењето на услугите овозможени од страна на Британскиот совет;

(c) дека нема да прикачувате или објавувате било какви коментари или материјали преку Вашето учество во дигиталната содржина кои се неточни, навредливи, сексуално експлицитни, клеветнички, заканувачки, непристојни или незаконски, или кои ги кршат правата од интелектуална сопственост;

(d) да ја испробувате, скенирате или тестирате ранливоста на дигиталните содржини, или да се обидувате да ги заобиколите или хакирате евентуалните кориснички податоци за автентикација или безбедносни контроли во врска со дигиталните содржини;

(e) да правите обратно компајлирање, деасемблер, обратен инженеринг, декомпалирање, копирање, дуплирање, менување или прилагодување на било кој софтвер или други код или скрипти кои се составен дел од дигиталната содржина (освен до степен дозволен со закон), или да се обидувате да пренесете до, или преку, дигиталните содржини информации кои содржат вирус, црв, тројански коњ или друга штетна или попречувачка компонента;

(f) да менувате, модифицирате, бришете, да се мешате со, или да злоупотребувате било кои фајлови или податоци кои биле направени, се во сопственост на, или се обезбедени од, Британскиот совет или било која трета страна, овозможени како дел од дигиталните содржини (освен ако тоа претходно не е јасно дозволено согласно овие Услови и правила за користење на дигитални содржини); или

(g) да ги користите дигиталните содржини за заобиколување на било кој од важечките закони.

1.5 Ние ќе ги користиме сите разумни напори за да ги овозможиме дигиталните содржини достапни на датумот и во времето потврдени во Вашата потврда за нарачка. Сепак, поради природата на самиот интернет, Британскиот совет не може и нема да гарантира користењето на дигиталните содржини од Ваша страна ќе биде непречено или дека ќе биде без грешки. Британскиот совет не е одговорен за евентуални одолговлекувања, неуспешни достави или било какви други загуби или штети кои произлегуваат од преносот на податоци преку комуникациските мрежи и капацитети, вклучувајќи го и интернетот, и Вие признавате дека дигиталните содржини е можно да бидат предмет на ограничувања, доцнења и други проблеми кои се својствени на користењето на такви комуникациски капацитети.

1.6 You are responsible for ensuring you have in place all hardware, software and telecommunications necessary to use the Digital Content and will be responsible for all related charges, including the fees of internet service providers.

1.7 The British Council encourages freedom of expression, but the views expressed by individuals through the Digital Content may not represent the views of the British Council.

ДЕЛ 4: ПОСЕБНИ УСЛОВИ И ПРАВИЛА

Нема посебни услови.

ДЕЛ 5: ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ И ПРАВИЛА (1)

На договорот се применуваат следниве Дополнителни услови и правила и тие се законски обврзувачки дел од Условите.

Следниве услови се применуваат тогаш кога производот кој го купувате се состои од влезница за конференција или друг настан.

1. Плаќање и цена.

1.1 Британскиот совет или процесорот на плаќања мора да ја добијат целосната уплата од Ваша страна на цената за влез/ присуство на настанот (како и за сите евентуални делегати кои Вие ги регистрирате), пред почетокот на настанот. Британскиот совет го задржува правото да не дозволи влез на било кое лице кое не платило пред почетокот на настанот.

1.2 Ако сакате да платите со фактура:

(a) мора да се регистрирате преку интернет продавницата пред крајниот рок предвиден за настанот наведен на интернет продавницата. Сите регистрации направени по крајниот рок ќе мора да бидат платени во целост во моментот на регистрација преку интернет продавницата;

(b) ако во текот на регистрацијата преку интернет продавницата доставите и број за направената нарачка/ купување, истиот ќе биде содржан во фактурата. Ако не доставите ваков број, Британскиот совет не може да гарантира дека бројот за направената нарачка ќе биде содржан во фактурата;

(c) на сите плаќања со фактура се додава административен трошок во износ од 50 фунти;

(d) сите плаќања можат да се вршат само во британски фунти, со банкарски трансфер; и

(e) договорот помеѓу Вас и Британскиот совет ќе се оформи само откако Британскиот совет ќе Ви ја испрати потврдата за нарачката. За повеќе информации види членот 3.5 од Општите услови и правила.

1.3 Имајте предвид дека нема да ви се издаде друга потврда за плаќања извршени со кредитни картички освен потврдата за направената трансакција која ќе ја добиете по емаил.

1.4 Британскиот совет го задржува правото да побара релевантни документи и да презема други мерки за да се обезбеди дека купените влезници за настанот се соодветни за релевантните делегати. Во случај да имате купено неточна влезница, Британскиот совет го задржува правото да ја откаже Вашата нарачка или регистрација (како што е соодветно) и да побара да биде купена соодветната влезница.

2. Замени.

2.1 Британскиот совет прифаќа други лица да присуствуваат на настанот наместо било кој од делегатите, без дополнителен трошок, под услов на писмено да го известите за тоа Британскиот совет барем седум дена пред почетокот на настанот.

3. Визи и покани.

3.1 Британскиот совет не може да помогне во врска со покани или визи.

3.2 За време на настанот, Британскиот совет може да Ви овозможи потврди за присуство. Ако сакате да добиете ваква потврда, проверете кај лицата од дескот за информации.

ДЕЛ 5: ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ И ПРАВИЛА (2)

4. Хардвер.

4.1 Вие се согласувате дека секој хардвер (на пример, мобилен хардвер) кој Ви бил даден Вам, или на делегат регистриран од Ваша страна, ќе биде вратен на претставникот на Британскиот совет по завршувањето на настанот.

4.2 Ако делегатот кој бил регистриран од Ваша страна не го врати хардверот согласно членот 4.1, од Вас биде побарано да му ги платите на претставникот на Британскиот совет трошоците за замена за секој уред кој не бил вратен.

5. Ограничување на одговорноста.

5.1 За да нема било каков сомнеж, освен членот 13 (и без да се доведува во прашање неговата валидност) од Општите услови и правила, Британскиот совет и невладината организација од Обединетото Кралство не ја прифаќаат одговорност и јасно се изземаат од секаква одговорност во случај на:

(a) било каква загуба или штета на имот кој Ви припаѓа Вам, или кој патува со Вас, или на било кој од делегатите кои се регистрирани од Ваша страна, вклучувајќи тука пари, накит, камери или облека; или

(b) било какви загуби или дополнителни трошоци кои сте ги имале поради одолговлекувања или промени во патничките услуги, болест, временски услови, штрајкови, немири, војни, карантин или други причини.

6. Фотографии и снимање.

6.1 Ве молиме да го прочитате ова внимателно. Во него се содржани условите според кои се согласувате Британскиот совет да фотографира и/или да снима видео или аудио снимки од Вас, и да ги користи тие фотографии или снимки.

6.2 Согласувајќи се со овие услови, Вие:

(a) се согласувате Британскиот совет да фотографира и/ или да прави снимки од Вас, и му давате дозвола на Британскиот совет да ги користи сите материјали од фотографиите и/или снимките, додека авторските права или сите други права се во Ваша сопственост;

(b) потврдувате дека Британскиот совет ќе има право да ги користи, без надомест, фотографиите и/ или снимките од Вас (без да мора да Ве идентификува по име), во нивниот оригинален формат или уредени, прилагодени или изменети, во материјали за внатрешна и надворешна промоција и публицитет, како и за евентуални програми, публикации, интернет страници, електронски публикации и социјални медиуми низ целиот свет кои се продуцирани од, или во име на, Британскиот совет; и

(c) се согласувате дека Британскиот совет има право да ги проследи фотографиите и/ или снимките од Вас, и Вашето име, на надворешни медиумски агенции, издавачи и емитувачи, и на партнери и на други трети страни со кои работи Британскиот совет, било каде во светот, за целите наведени во членот 6.2(b) погоре.

Споделете на социјални мрежи