Овој курс е за вас доколку сакате да дознаете повеќе за посебните образовни потреби, стратегии и решенија кои може да им помогнат на учениците со посебни потреби, промовирање на инклузија и обезбедување најдобри услови за учење.

Датум на започнување: Курсот е отворен за регистрација
Времетраење: Целиот курс трае од 33-41 часа, односно три часа за секоја поединечна лекција за самостално учење
Цена: Контактирајте нѐ

Овој курс има опција да ја оцениме вашата работа и е наменет за наставници по англиски јазик или наставници по други предмети кои наставата ја држат на англиски јазик. Курсот е прилагоден за сите наставници во основно и средно училиште, не само за наставниците специјализирани за работа со ученици со посебни потреби. 

Секоја лекција може да се обработи независно од другите. Темите кои ги покрива курсот се следните:

• Вовед

• Дислексија

• Хиперактивност

• Потешкотии во гледање/слушање/движење

• Социјални и емоционални потешкотии

• Аутизам

• Надарени и талентирани ученици

• Влијание на мултикултурна средина на потешкотии при учењето

• Диспраксија

• Потешкотии во говорот

• Инклузивно оценување

Дополнителни страници

Споделете на социјални мрежи