Носителот на оваа позиција ќе остварува тесна соработка со Регионалниот виш советник за оценување и со тимот за управување со проектот – во однос на Проектот за поддршка за поголема независност на медиумите. Менаџерот за СОУ ќе биде одговорен за следењето на проектот и за обезбедувањето висококвалитетни и навремени инпути, како и за осигурувањето проектот да ја одржи својата стратешка визија и активностите на истиот да резултираат со економично и навремено остварување на предвидените цели.

Детали

Локација Скопје, Северна Македонија
Времетраење Назначувањето зависи од потпишување на договор со донаторот во врска со проектот. На определено време - за времетраењето на проектот.
Работно време 40 часа неделно
Датум на затворање Петок 13 Септември 2019

Опис на работното место

Бараме искусен професионалец којшто ќе биде одговорен за спроведувањето на активностите за следење и оценување на Проектот.

Некои од основните одговорности ќе го опфаќаат следното:

  • Развој и одржување на ефективен систем за следење којшто одговара на потребите од информации за целите на донаторот и на Британскиот совет
  • Развој и одржување на систем за следење којшто ќе овозможи ефективно поврзување на буџетот на проектот со планираните активности и изготвување на месечни извештаи со ажурирани информации
  • Следење на сите проектни активности и на напредокот во насока на остварување на целите на проектот.

Како да се пријавам

За да аплицирате, ве покануваме да го посетите порталот е-вработување на Британскиот совет и да го пополните образецот за аплицирање најдоцна до 13.09.2019 година. Известување ќе биде доставено само до оние кандидати коишто ќе влезат во потесниот круг.