Special arrangements
Special arrangements image

Британскиот совет има за цел да обезбеди правичен и објективен третман на секој кандидат и да даде оптимални услови за полагање на испитите. Можеме да направиме аранжмани, односно да задоволиме специјални услови или барања за да им овозможиме на полагачите да присуствуваат во центарот за тестирање, да ги разберат прашањата и да ги дадат своите одговори на испитот.

Доколку барате специјални аранжмани за да го полагате вашиот испит, ве молиме да ги следите упатствата дадени подолу за секој испит. Специјалните аранжмани што се на располагање зависат од испитниот одбор, а во некои случаи можат да бидат изземени како дел од испитот поради хендикеп или тешкотија. Никакви документи во поглед на специјалните аранжмани нема да се примаат по завршувањето на пријавувањето.

СПЕЦИЈАЛНИ АРАНЖМАНИ МОЖЕ ДА СЕ ОБЕЗБЕДАТ ЗА:

ИЕЛТС

Доколку барате изменета верзија на тестот, ве молиме контактирајте нè најмалку три месеци пред датумот на вашиот тест. Овој период на известување е потребен да се подготви изменетата верзија на тестот. Ако вашите околности бараат посебни административни аранжмани, на пример повеќе време, мора да нè контактирате најмалку шест недели однапред. Ќе треба да обезбедите лекарско уверение издадено во текот на последните две години од пријавувањето во канцеларијата.

Доколку користите било какви електронски уреди кои ви помагаат да надминете здравствен проблем, на пр. слушно помагало или апарат за дијабетичари, ве молиме претходно информирајте го вашиот центар за тестирање со валидна медицинска документација. За повеќе детали, ве молиме посетете ја оваа страница.

Испитите за англиски јазик од Кембриџ

Доколку имате хендикеп или сте лице со посебни потреби, контактирајте нè најмалку три месеци пред датумот на вашиот тест. Кога ќе се пријавувате за испитотќе треба да обезбедите лекарско уверени издадено во текот на последните две години. 

Може да побарате специјални аранжмани само за испитите за англиски јазик од Кембриџ што се полагаат на хартија.

ИГЦСЕ/Меѓународен ГЦСЕ и школски испити

Доколку ви е потребна специјална администрација, на пример дополнително време или посебен надзор на испитите поради преклопување на деловите од испитите, ќе треба да нè контактирате најмалку шест недели пред вашиот прв испит.

Ако вашите околности бараат да се подготви посебна верзија на тестот, ќе треба првин да нè контактирате кога ќе се пријавите за испитот. Ќе треба да обезбедите ново лекарско уверение заедно со вашето барање за специјални аранжмани.

Професионални и образовни испити

Во повеќето случаи, за барањето специјални аранжмани ќе треба директно да контактирате со вашиот испитен одбор или универзитет. Испитниот одбор ќе контактира со Британскиот совет за аранжманите и ќе ве извести за одобрувањето на вашето барање. 

Можете да нè контактирате за барањето за специјални аранжмани ако за вашиот испит сте се пријавиле кај нас. Ќе треба да обезбедите лекарско уверение издадено во текот на последните две години од пријавувањето.

Кои документи треба да ги поднесам?

Вашите пријави мора да бидат поткрепени со медицински доказ кој треба да ги задоволува следниве критериуми:

 • Да биде читлив на англиски или на македонски јазик
 • Да биде оригинален документ на меморандум и да го содржи името, соодветните квалификации и потписот на признаен практичар
 • Јасно да го изразува хендикепот на кандидатот
 • Да објасни како хендикепот ги оправдува специјалните аранжмани.

Медицинските докази мора да бидат во форма на извештај подготвен во текот на последните две години пред датумот на тестот.

Каква поддршка можам да добијам?

Доколку имате попреченост на слухот или на видот, може да имате право на изменети испитни материјали, вклучувајќи:

 • Листови на Брајово писмо (Степен 1/недоговорен или Степен 2/договорен)
 • Голем печат: на А4 (18рт фонт болд) или А3 15,5рт фонт)
 • Материјали за слушање: цеде за специјални аранжмани или тест за читање од усни
 • Материјали за говорење: Опис напишан на Брајова азбука или со голем печат.

Ако имате дислексија или физичка тешкотија, може да побарате специјални административни аранжмани, вклучувајќи: 

 • Дополнително време: 25 - 100 проценти повеќе време, зависно од вашите потреби
 • Паузи под надзор за време на испитот
 • Користење компјутер
 • Писар (лице што ќе ги запишува вашите одговори)
 • Читач
 • Пишувач/копир (точна транскрипција)
 • Говорен тест: стандарден формат со ’лажен партнер’ или во поединечен формат
 • Одделен надзор.
Споделете на социјални мрежи