Нашата работа во општеството им помага на граѓаните и на институциите да придонесат за поинзклузивен, отворен и просперитетен свет и ги поврзува локалните прашања со глобални теми, кои се протегаат од социјално дејствување до разнообразност и прашања на младите.

Ние спроведуваме програми во партнерство со локални и меѓународни организации кои обезбедуваат експертиза во области какви што се младинското и социјалното претприемништво, еднакви можности и разнообразност, миграција, социјална инклузија и ангажираност и активно граѓанство.

Во овој дел