Mapping creative industries image

Креативни индустрии се оние кои потекнуваат од индивидуалната креативност, од вештини и од талент, кои имаат потенцијал за создавање работни места и добросостојба и тоа преку создавање и искористување на интелектуалната сопственост.

Секојдневно сме сведоци на големото влијание кое креативните луѓе го имаат на целокупната економија и раст во општеството. Но, како да утврдиме кои од нив спаѓаат во креативните индустрии и како најдобро да ги лоцираме?

Нудиме разработена методологија за утврдување и лоцирање на креативните индустрии како целина или по сектори.

Поглавја во водичот

Прегледајте или зачувајте го овој водич, кој ги опфаќа следниве поглавја:

1. Уводно резиме

2. Елементи на студијата за мапирање

2.1 Анализа на големината и на структурата на економијата

2.2 Бруто додадена вредност

2.3 Вработување

2.4 Распределба на бизнисите според потсектори

2.5 Креативни занимања

2.6 Креативни индустрии и креативни сили

2.7 Ограничувања на податоците – влијание на производството

2.8 Актуелни случувања

2.9 Можен иден развој на настаните

3. Креативна економија

4. Други бенефиции од студијата за лоцирање

4.1 Синџири на добавување

4.2 Сфаќање на структурата на индустријата преку споредување на разни географски единици

5. Толкување на резултатите

6. Заклучоци

7. Препораки

Прилог 1: Дефиниции за креативните индустрии во Македонија

Прилог 2: Креативни сектори според шифрата за меѓународна стандардна класификација на индустриите (ISIC)

Прилог 3: Какви докази се бараат

Прилог 4: Споредување на дефинициите на креативни индустрии

 

ПИШЕТЕ НЍ

Ако имате коментари во врска со овие насоки или мапирањето на креативните индустрии воопшто, слободно контактирајте нè.

Споделете на социјални мрежи