Creative Leaders Academy

Creative Leader Academy е програма за културно и креативно лидерство во Западен Балкан, развиена во рамките на проектот „Култура и креативност за Западен Балкан“ финансиран од ЕУ (CC4WBs), имплементиран од УНЕСКО, Британскиот Cовет и Италијанската Aгенција за Pазвојна Cоработка (AICS), и испорачано од Cultural Associates Oxford (CAO).

Преку оваа 6-неделна програма се надеваме дека ќе создадеме регионална размена во културниот и креативниот сектор во Западен Балкан преку подобрување на вештините на учесниците преку обука, менторство и создавање простор за регионално вмрежување и соработка.

Учесниците на Академијата ќе се сретнат со некои од водечките мислители, експерти, индустриски лидери и креативци од културните и креативните индустрии кои ќе ги споделат своите приказни и идеи за нивнатo креативна лидерскo  патувањe  и креативна лидерскa  практика.

Академијата за креативни лидери ќе биде испорачана од обезбедувач на обука за културно лидерство - Cultural Associates Oxford (CAO). Академијата ќе ги опфати следните области: општ културен менаџмент, деловно и стратешко планирање, комуникација, развој и ангажман на публиката, претприемачки вештини и изложување на најдобрите меѓународни практики.

Споделете на социјални мрежи