ПОВРЗУВАЊЕ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН И ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

Организациите коишто работат во креативните и дигиталните индустрии стануваат се поважни за развој на локалите заедници. Ги анализиравме потребите на 129 дигитални бизниси во Западен Балкан и развивме интензивна програма за мобилност и развој на кадри, како и за зајакнување на соработката во областа дигитални индустрии меѓу Западен Балкан и Велика Британија.

Нашата цел е да се поврзат хабови, бизниси во зародиш и мали и средни претпријатија во областа на креативната индустрија, технологија и образование од Западен Балкан со нивните колеги и партнери од Велика Британија  и да се иницираат соработки.

Претставници на 50 дигитални хабови и 24 градови се пријавија за учество во проектот со цел да помогнат во развојот на Западен Балкан преку креирање политики. 

Проектот е финансиран од британската влада, а реализиран од Британски совет во Македонија, во партнерство со Creative England и Culture Code, во Западен Балкан и Велика Британија.

АКТИВНОСТИ

  • Почетна конференција за презентација на искуства од Британија.
  • Симпозиум за поврзување на преставници од градови од Западен Балкан и Велика Британија и споеделување искуства за креирање политики. 
  • Развој на капацитетите за дигитални индустрии кај професионалци од Западен Балкан и Велика Британија. 
  • Интензивна обука за професионалци од 39 хабови и мали и средни претпријатија.
  • Шема за мобилност, вклучително споделување знаење, искуства, размени и иницирање соработки.
  • Кратки интензивни проекти за соработка во областите: дигитализација на градови, иновирање во креативни индустрии и дигитално образование.
  • Завршна конференција за претставување на проектите и остварување можности за идна соработка на тема дигитални индустрии. 

Продолжете да читате за да дознаете повеќе: