Нашиот свет брзо се менува. Околу 65 проценти од денешните ученици ќе бидат вработени на места кои сè уште не постојат. Подготвувањето на учениците за иднината никогаш не било толку голем предизвик.

Квалификацијата и знаењето се сè уште значајни, но не доволно за да се обезбеди успешна иднина. Младите луѓе имаат потреба и заслужуваат да им се даде прилика да се оформат во зрели, креативни луѓе способни за критичко размислување, подготвени да се приклучат на пазарот на трудот и да ја моделираат својата иднина, како и онаа на идните генерации.

Во согласност со промените на образовните практики на национално ниво, како и развојот на нови едукативни стандарди, создадовме програма за поддршка на основните училишта во регионот, како би им претставиле нови иновативни наставни методи и начини за подобрување на дигиталните вештини на младите. Програма се реализира во согласност со актуелниот наставен план и програма и ќе им овозможи на учениците да се стекнат со дигитални вештини, вештини за изнаоѓање решенија и вештини за критичко размислување кои се потребни за успешна кариера на работното место или за продолжување со наобразбата. Со оваа програма се опфатени сите основни училишта од Западниот Балкан, ставајќи акцент на учениците на возраст од 10 до 14 години.

Соработуваме со Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, како и со други надлежни министерства од регионот за да им овозможиме на училиштата пристап до обуки, опрема, материјали и можност за поврзување со други училишта и клучни партнери од Западниот Балкан и Велика Британија.

Со оваа програма, училиштата кои учествуваат добиваат потполна поддршка во развојот на нови методи на работа во училиштата и училниците. Исто така, сакаме да поттикнеме размена на искуства меѓу училиштата кои се дел од мрежата, како и со оние од другите земји.

За повеќе информации за оваа програма ве молиме пишете ни или јавете ни се на 02 3135 035.

Дознајте повеќе за програмата