21st_century_schools, image

Зошто „Училишта на 21 век“?

Човештвото влегува во четвртата индустриска револуција, а паметните технологии ќе донесат низа промени во економијата, пазарот на труд и во нашите животи. Образованието е начин децата да се подготват за предизвиците на новото време. Покрај класичното техничко знаење во областа на информатички технологии, на идните работни места во 21 век ќе се бараат нови знаења и нови вештини. Покрај дигиталната писменост за напредок и на поединецот и на општеството ќе биде потребно и креативно, критичко и аналитичко размислување при решавање на проблеми. 

Нашата програма „Училишта на 21 век“ е одговор на ова барање. Подучувајќи ги децата на вештините потребни за 21 век вложуваме во нивната иднина, а со и тоа и во иднината на економиите на Западен Балкан.

Врз основа на резултатите од истражувањата, кои укажуваат дека и во иднина сè повеќе ќе расте потребата од кадар во информатичкиот сектор, нашата програма се фокусира на воведување на вештините што ги бараат работодавачите: критичко размислување, решавање сложени проблеми, креативност и тимска работа при изнаоѓање решенија за секојдневните проблеми. Во соработка со сите образовни институции од Западен Балкан, се надеваме дека ќе придонесеме да се подобрат наставните практики во сите земји од Западен Балкан и дека ќе се зголемат шансите за вработување на младите во иднина. 

За „Училишта на 21 век“ 

„Училишта на 21 век“ е амбициозна тригодишна образовна програма, во вредност од 10 милиони фунти, дизајнирана и спроведена од Британски совет и финансирана од Владата на Обединетото Кралство. Со неа повеќе од еден милион ученици на возраст од 10 до 15 години во Западен Балкан ќе се стекнат со вештини за критичко размислување, решавање проблеми и кодирање. 

Програмата ја спроведуваме во партнерство со релевантните образовни институции во секоја од земјите во регионот. Таа ќе им овозможи на учениците да учат на забавен, интерактивен и иновативен начин. Освен тоа што ќе научат вештини за критичко размислување и решавање проблеми, децата ќе научат и практични вештини за кодирање и ќе имаат можност практично да ги употребат овие вештини. Како дел од програмата сите училишта во Западен Балкан ќе добијат одреден број уреди Микро:бит – џебни компјутери за учениците да можат да програмираат и да ги користат во редовните предмети за решавање на секојдневните проблеми.

Како програмата ги поддржува училиштата?

 „Училишта на 21 век“ нуди постојано менторство и вредни ресурси за градење на способностите на директорите на училиштата, наставниците и релевантните носители на одлуки. Сите основни училишта (ученици на возраст од 10 до 15 години) ќе добијат уреди Микро:бит (џебни компјутери), со што ќе им се помогне на младите да научат нови дигитални вештини и вештини за кодирање на забавен и интерактивен начин.  

За да бидете конкурентни на глобалниот пазар на труд, вештините за решавање проблеми, критичко размислување, дигитална писменост и креативност се клучни за успех. „Училишта на 21 век“ ги поддржува младите да се развијат во овие области за да можат да изградат подобра иднина. 

Примарните вештини кои што ќе се развијат кај учениците на возраст од 10 до 15 години се:

  • Критичко размислување и решавање проблеми: самонасочено размислување од коешто произлегуваат нови и иновативни идеи и со коешто се решаваат проблеми. Учениците ќе се стекнат со способност да размислуваат критички за искуствата и процесите на учењето и да носат ефективни одлуки. 
  • Вештини за кодирање: наставниците и децата се воведуваат во програмирањето преку кодирање со програмски блокови и уредот Микро:бит. Имаме за цел со овој уред да ги инспирираме младите креативно да ги користат  дигиталните вештини  и да развијат основни вештини за наука, технологија и инженерството. Децата ќе имаат можност и да учат и за HTML, CSS и Python преку создавање игри, анимации и веб-страници  во училишните клубови за кодирање после часовите.