На оваа страница може да најдете и преземете бесплатни материјали што ќе ви помогнат да ги употребите критичкото размислување, решавањето проблеми и вештините за кодирање на вашите часови. Материјалите се достапни на македонски и на албански јазик.

Споделете на социјални мрежи